Brukerstyrt personlig assistent 

Les mer om dine krav og rettigheter relatert til BPA når du er pasient eller pårørende med ALS. 

Personer med ALS som trenger assistanse i hverdagen, kan søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) hos sin kommune. BPA gir rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester og muliggjør et mer selvstendig liv. Kommunen vurderer søknaden og behovet individuelt, og selv om det er kommunen som avgjør om man kan få BPA, skal brukerens mening vektlegges. Ved uenighet om vedtaket kan man klage til kommunen og deretter til fylkesmannen. Pasient- og brukerombudet kan bistå ved spørsmål om rettigheter. I 2020 foreslo regjeringen å fjerne aldersgrensen på 67 år for de som allerede mottar BPA, for å sikre trygghet og forutsigbarhet for personer med langvarige behov.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en lovbestemt rettighet for personer med langvarige og omfattende bistandsbehov. Formålet med BPA er å gi brukerne større frihet og mulighet til selvbestemmelse, samt et mer aktivt liv på egne premisser. BPA tillater personer med nedsatt funksjonsevne å ansette og organisere sine egne assistenter for å få hjelp til daglige gjøremål, som personlig stell, husarbeid, og deltakelse i sosiale aktiviteter.

BPA er ikke bare en tjeneste, men også et verktøy for likestilling og integrering i samfunnet, ved å tilrettelegge for at den enkelte kan leve et liv så likt andre som mulig. Brukeren er selv arbeidsleder for sine assistenter, eller kan velge å overlate arbeidslederansvaret til en hjelpeverge eller til en tjenesteyter. For å få innvilget BPA, må man gå gjennom en søknadsprosess hos sin kommune, hvor man detaljert beskriver sitt behov.

Regelverket rundt BPA er ment for å sikre en individuell tilpasning av tjenestene, slik at de støtter opp under den enkeltes livsutfoldelse og deltakelse i samfunnet. Vedtaket om tildeling av BPA skal klart reflektere brukerens assistansebehov, og brukeren har rett til å klage på vedtaket dersom det ikke er tilfredsstillende. Videre skal det, i henhold til norsk lovgivning, tilrettelegges for at tjenestemottakerne kan medvirke i utformingen av tjenestene.

Opplæringshåndbok

Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav a har man rett til å få nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Som nevnt gir pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d, etter gitte kriterier, enkelte også en rett til å få tjenestene organisert som brukerstyrt
personlig assistanse.