Fagpersoner 

Denne siden gir en oversikt over nyttig og relevant informasjon for deg som lever med ALS, enten du nylig har mottatt diagnosen eller har levd med sykdommen over tid.

For pasienter diagnostisert med ALS er det essensielt med et stabilt, tverrfaglig team for å sikre helhetlig og kontinuerlig omsorg. Dette teamet skal typisk bestå av en fastlege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, og logoped.

Fastlege

Fastlegen spiller en sentral rolle som generalist og koordinator. Med bred medisinsk kunnskap, lytter fastlegen til pasientens behov, gir råd og vurderer behovet for ytterligere hjelp eller behandling. Fastlegen fungerer også som bindeledd til andre hjelpeinstanser og er ansvarlig for å henvise til spesialisthelsetjenesten eller andre tjenester ved behov.

Sykepleier

Sykepleiere har en vital rolle i direkte pasientpleie, med kompetanse som strekker seg fra praktisk medisinsk arbeid til psykisk støtte i kritiske livssituasjoner. De arbeider tett med andre helsepersonell for å tilby omfattende omsorg, og noen sykepleiere tar videreutdanning for å bli spesialsykepleiere.

Ergoterapeut

Ergoterapeuters primæroppgave er å fremme helse gjennom aktivitet og deltakelse. De arbeider med å tilrettelegge hverdagen for personer med ulike funksjonsnedsettelser og er engasjert i universell utforming av offentlige rom. Ergoterapeuter bruker evidensbaserte metoder for å skape mestring og selvstendighet i dagliglivet.

Fysioterapeut

Fysioterapeuter fokuserer på kropp, helse og bevegelse, og er fundamentale i rehabiliteringsprosesser. De behandler skader og sykdommer gjennom fysiske øvelser og terapi, ofte i samarbeid med pasientens fastlege for å sikre en integrert behandlingsplan.

Sosionom

Sosionomer arbeider med å løse og forebygge sosiale problemer for individer, familier og grupper. De fungerer som bindeledd mellom pasientene og samfunnets støtteordninger, og fokuserer på å forbedre livskvaliteten gjennom rådgivning og praktisk bistand.

Logoped

Logopeder diagnostiserer og behandler kommunikasjonsvansker og svelgeproblemer hos både barn og voksne. De utvikler tilpassede behandlingsplaner for å optimalisere kommunikasjonsevner, og deltar ofte i tverrfaglige team for å sikre en koordinert tilnærming til pasientens helse.

Samlet sett, dette teamet sikrer en omfattende og tilpasset behandling for ALS-pasienter, og støtter deres fysiske, mentale og sosiale behov.

Trenger du noen å snakke med? 

Hjelpetelefonen er åpen alle hverdager fra kl. 10 til kl. 17.

Ring: 98 83 62 21.